Onze

Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen
1.1 Zodra u de membershipsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Sports Up. (hierna; “Sports Up Healthcentre”).
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sports Up
1.3 Sports Up is gerechtigd de op het membership van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Bij de wijziging wordt een termijn van een kalendermaand na bekendmaking in acht genomen, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist.

2. Aanmelding en Lidmaatmaatschap
2.1 Aanmelding als Sports Up lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst van het inschrijfformulier vangt het membership aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het membership op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Het lid is bekend met het maandelijks bedrag waarmee hij/zij akkoord gaat. Membershipskosten staan op de overeenkomst. Tarieven zijn ook terug te vinden op www.sports-up.nl. Sports Up is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
2.2 Een membership bij Sports Up kan op elk gewenst moment ingaan. Het lid is bekend met het feit dat hij/zij zijn membership voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘ Ingangsdatum overeenkomst’ met stilzwijgende verlenging van telkens een maand. Bij het tussentijds veranderen van het membership gaat deelnemer/ster akkoord met het nieuwe contractstermijn dat bij het membership staat beschreven.
2.3 Het tussentijds wijzigen van een lidmaatschap binnen het gekozen contractstermijn kan alleen middels een upgrade.
2.4 Als het maximum aantal leden is bereikt, word het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Sports Up zodra zijn membership kan aanvangen.
2.5 Het lid, het zijnde een natuurlijk persoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Sports Up mee te delen dat hij/zij afziet van het membership. Indien de 14e dag op een nationale feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd afziet van het membership, is Sports Up gerechtigd om kosten in rekeningen te brengen voor de dagen dat de Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten binnen Sports Up
2.6 Het membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Sports Up worden overgedragen.
2.7 Sports Up behoudt zich het recht voor bij inschrijving een foto te maken van het Lid, deze zal uitsluitend gebruikt worden ter identificatie van het lid. Ook behoudt Sports Up zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijven om identificatie te vragen.
2.8 Sports Up zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de membershipspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
2.9 Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde vestiging. Meer informatie over de soorten memberships en openingstijden is te vinden op www.sports-up.nl.

3. Membershipspas
3.1 Het Lid ontvangt na ondertekening van de Overeenkomst een Sports Up clubcard. Deze pas blijft eigendom van Sports Up en is strikt persoonlijk.
3.2 Uitsluitend op vertoon van een geldige Sports Up clubcard en een bij passende foto krijgt het Lid toegang tot de faciliteiten van Sports Up. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar, die in bezit zijn van een Sports Up clubcard krijgen uitsluitend toegang tot de faciliteiten onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder, ook deze dient in het bezit te zijn van een geldige Sports Up clubcard.
3.3 De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij misbruik van deze pas is Sports Up bevoegd om het Lid toegang tot Sports Upte ontzeggen.
3.4 Verlies of diefstal van de Sports Up clubcard dient direct gemeld te worden en blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Sports Up zal de kosten voor een nieuwe pas van €8,50 in rekening brengen bij het Lid.
3.5 Na beëindiging van het membership kan de Sports Up Healthcentre-pas die dan nog de functie van een kortingspas heeft, behouden worden. Met de kortingspas worden kortingen verkregen bij deelnemende bedrijven. Hiervoor hoeft geen vergoeding betaald te worden.
3.6 Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Sports Up is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd
3.7 Leden die hun toegangspas niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen bij overtreding €25,- boete.

4. Membershipsgelden
4.1 Het membershipsgeld dient door het Lid via SEPA automatische incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan per vier weken evenals de overeengekomen inschrijf –en administratiekosten.
4.2 Indien het membership eerder word geactiveerd dan de ingangsdatum die vermeld staat op de Overeenkomst en lid hierdoor eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Sports Up Healthcentre, is het Lid over deze extra dagen aanvullend membershipsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane membership. Betaling via automatische incasso per vier weken is mogelijk.
4.4 Bij niet tijdige betaling als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er een herinnering/ingebrekestelling verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Het Lid krijgt de gelegenheid om binnen een redelijke termijn van 10 dagen alsnog het verschuldigd bedrag te voldoen, geheel kosteloos. Als betaling na deze 10 dagen nog steeds uitblijft wordt er €7,50 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het Lid nogmaals 5 dagen om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van in totaal 15 dagen nog steeds in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
4.5 De Sports Up Healthcentre-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Sports Up Healthcentre-vestiging worden geweigerd. Sports Up Healthcentre is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende membership, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
4.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Sports Up Healthcentre is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijziging in de hoogte van BTW. Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

5. Openingstijden
5.1 Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
5.2 Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
5.3 Op officiële en erkende feestdagen is de Sports Up Healthcentre-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
5.4 Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor om de vestiging voor reparatie en onderhoud te sluiten. Het Lid heeft dan geen recht op restitutie van membershipsgeld.

6. Groepslessen
6.1 Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren.
6.2 Kinderen tot 16 jaar kunnen niet deelnemen aan de lessen.
6.3 Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor om ten alle tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

7. Personal Training
7.1 Sports Up Healthcente biedt zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het membership inbegrepen.

8. Beëindigen
8.1 Het lid kan zijn membership beëindigen door schriftelijk op te zeggen voor de 26ste van de kalender maand bij Sports Up Healthcentre adres: De waghemakerstraat 1d, 5622 JE  Eindhoven.
8.2 Een membership kan worden beëindigd aan het eind van de maand waarop het membership afloopt, met inachtneming van artikel 2.
8.3 De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand voor de datum waarop het membership afloopt, met inachtneming van artikel 2.
8.4 Sports Up Healthcentre behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een membership te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende membershipsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

9. Opschorting
9.1 In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het membership tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden worden opgeschort met schriftelijke toestemming van Sports Up Healthcentre. Deze voorwaarde is niet van toepassing in geval studie, stage, werk en vakanties. Opschorting is alleen mogelijk na het leveren van deugdelijk bewijs (bijvoorbeeld een medische verklaring).
9.2 Opschorting van het membership kan nooit met terugwerkende kracht
9.3 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de membershipsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

10. Risico en aansprakelijkheid
10.1 Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Sports up Healthcentre, is geheel voor eigen risico van het lid.
10.2 Sports Up, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
10.3 Sports Up, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
10.4 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sports Up, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
10.5 De deelnemer/ster sport op eigen risico. Sports Up is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
10.6 Evenmin kan Sports Up aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van (sport)kleding en/of trainingsuitrusting.
10.7 Door ondertekening van deze activiteitenovereenkomst ontheft de deelnemer/ster en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger Sports Up van elke aansprakelijkheid ter zake.
10.8 Tussen 22.00 en 8.00 vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door cameratoezicht. Je moet ouder zijn dan 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de club tussen 22.00 en 8.00 uur.

Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. Het dragen van een pet of capuchon is niet toegestaan in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

10.9 Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan Sports Up de kosten daarvan op Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een direct opeisbare boete van €150,- onverminderd het recht van de alarmcentrale om een aanvullende boete te vorderen in het geval de alarmcentrale meer schade heeft geleden.
10.10 Lid is op de hoogte dat de locatie van Sports Up niet altijd bemand is. Ondanks dat er niet altijd een medewerker aanwezig is, is Lid nog altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van fitnessapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt. Op zulke momenten dient Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
10.11 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
10.12 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van Sports Up. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een boete ter hoogte van €25,- in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de restende lidmaatschapsperiode en een direct opeisbare boete van €150,00 verschuldigd, onverminderd het recht van de alarmcentrale om een aanvullende boete te vorderen in het geval de alarmcentrale meer schade heeft geleden.
10.13 Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de alarmcentrale te allen tijden toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Sports Up zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Sports Up. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Sports Up. Nimmer is Sports Up enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid. Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Sports Up en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Sports Up gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.

11. Privacy
11.1. Sports Up verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
11.2. Sports Up verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het membership, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Sports Up en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Sports Up.
11.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Sports Up kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Sports Up.

12. Huisreglement
12.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sports Up vestiging en hiernaar te handelen. 12.2 De algemene Voorwaarden en de huisregels van de Sports Up vestiging zijn bij de balie van de Sports Up vestiging op te vragen.
12.3 Sports Up kan de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Slotbepalingen
13.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sports Up aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Door inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sports Up te kennen en te accepteren.
13.3 Sports Up is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het membership wordt verlengd.
13.4 Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sports Up zijn terug te vinden op www.sports-up.nl en op te vragen bij de balie van de Sports Up vestiging.

Sportschool Eindhoven

    NAAM

    E-MAILADRES

    BERICHT

    Proefles